ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดและความสุขในการดูแลผู้สูงอายุ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดและความสุขในการดูแลผู้สูงอายุ

ชื่อผู้แต่ง : สาสินี เทพสุวรรณ์, , รศรินทร์ เกรย์
ชื่อวารสาร : วารสารประชากร
ปีที่ตีพิมพ์: 2556

วารสารประชากร Volumn. 4 Issue. 1 Page. 50-73

Abstract URL: http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ThaiPopulationJournal/index.php/current-issue/86-cat-tpj-vol4-no1/111-tpj-vol4-no1-issue04
Fulltext URL: http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ThaiPopulationJournal/index.php/component/phocadownload/category/7-tpj-vol4-no1?download=41:tpj-vol4-no1-issue04

Keyword: family caregivers, happiness, stress, ผู้ดูแลในครอบครัว, ความสุข, ความทุกข์