ปัจจัยกำหนดความต้องการมีบุตร และระยะเวลาที่ต้องการรอคอยของสตรีสมรสในประเทศไทย ปี2548-2559

ปัจจัยกำหนดความต้องการมีบุตร และระยะเวลาที่ต้องการรอคอยของสตรีสมรสในประเทศไทย ปี2548-2559

ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2560 – ธันวาคม 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: มนสิการ กาญจนะจิตรา


วัตถุประสงค์: