ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในคนทางด้านสังคมศาสตร์

ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในคนทางด้านสังคมศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง : เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์
ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์: 2553

วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ Volumn. 31 Issue. 0 Page. 290-301

Abstract URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2010/298-Ethical-Issue-Social-Science-Research.pdf
Fulltext URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2010/298-Ethical-Issue-Social-Science-Research.pdf

Keyword: