ประสานงาน “แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ประสานงาน “แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ระยะเวลาดำเนินงาน: มีนาคม 2562 – มีนาคม 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: จรัมพร โห้ลำยอง


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่ตอบโจทย์กรอบวิจัย  “การพัฒนาเด็กปฐมวัย ”  ที่ช่วยส่งเสริมความเป็นไปได้ใน 
    การจัดให้เด็กเข้าถึงบริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมการ
    จัดระบบข้อมูล ตัวชี้วัด การบริหารจัดการการสร้างกลไก การประสานงานดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลที่
    เกี่ยวกับ เด็กปฐมวัย และส่งเสริมบทบาทความเป็นพ่อแม่และบทบาทของครอบครัว
  2. เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีระบบใข้วิธีวิจัย ที่ถูกต้องเหมาะสม มีการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่สามารถตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ตรงและครบถ้วน (research gap and policy gap)