บ้านพักสุดท้ายและบริบาล ระยะท้าย

บ้านพักสุดท้ายและบริบาล ระยะท้าย

ชื่อผู้แต่ง : วรชัย ทองไทย
ชื่อวารสาร : วารสารประชากร
ปีที่ตีพิมพ์: 2556

วารสารประชากร Volumn. 4 Issue. 1 Page. 93-110

Abstract URL: http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ThaiPopulationJournal/index.php/current-issue/86-cat-tpj-vol4-no1/112-tpj-vol4-no1-issue05
Fulltext URL: http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ThaiPopulationJournal/index.php/component/phocadownload/category/7-tpj-vol4-no1?download=42:tpj-vol4-no1-issue05

Keyword: