บทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนไทย

บทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนไทย

ชื่อผู้แต่ง : เฉลิมพล แจ่มจันทร์, สวรัย บุณยมานนท์
ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์
ปีที่ตีพิมพ์: 2556

วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ Volumn. 7 Issue. 1 Page. 109-151

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: