นโยบายยาเสพติดและการจับกุมผู้หญิงที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของประเทศไทย

นโยบายยาเสพติดและการจับกุมผู้หญิงที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤศจิกายน 2560 – มิถุนายน 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ดุสิตา พึ่งสำราญ


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงในคดียาเสพติดในประเทศไทย และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงในคดียาเสพติด ในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว สุขภาพ คุณภาพชีวิต ความต้องการบริการ และผลกระทบจากการผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติด