นคราภิวัฒน์: เมืองน่าอยู่และการกระจายตัวที่เหมาะสมของประชากรไทย

นคราภิวัฒน์: เมืองน่าอยู่และการกระจายตัวที่เหมาะสมของประชากรไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2560 – ธันวาคม 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: กาญจนา ตั้งชลทิพย์


วัตถุประสงค์: