ที่ปรึกษาในการสำรวจความเชื่อมั่นการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่ปรึกษาในการสำรวจความเชื่อมั่นการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระยะเวลาดำเนินงาน: กุมภาพันธ์ – กันยายน 2559
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


วัตถุประสงค์: