ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเรื่องผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเรื่องผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2559
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: ฤทธิชัย สุทธิเสริม, สุภาณี ปลื้มเจริญ

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อศึกษาปัจจัยการมีอายุยืนยาวแบบมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุในทุกมิติ
  2. เพื่อเป็นข้อมูลด้านผู้สูงอายุให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ
  3. เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ