ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2560 – กันยายน 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ


วัตถุประสงค์: