จัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2558

จัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2558

ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤษภาคม 2559 – มกราคม 2560
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมส่วนรวมและภาคส่วนที่เกดี่ยวข้องกับสถานการณ์ของผู้สูงอายุไทยรวมทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวใช้ในการสนับสนุน อ้างอิงประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านผู้สูงอายุของรัฐ
  2. เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านสูงอายุ ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ2546 ใช้สำหรับตัดสินใจเพื่อวางแผนและนโยบายที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  3. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ บันทึกสถานการณ์ผู้สู.อายุไทยสำคัญๆ สะสมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อสะท้อนพัฒนาการงานผู้สูงอายุ
  4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นภาคประชาชน ตลอดจนผู้สนใจมั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการงาน การศึกษา และการดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันสถานการณ์


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มีเอกสารสำหรับการศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยนวข้องและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  2. มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านผู้สูงอายุ ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ2546 ใช้สำหรับตัดสินใจเพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้
  3. มีแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ บันทึกเหตุการณ์/ สถานการณ์สำคัญ/ พัฒนาการงานผู้สูงอายุไทย เผยแพร่ให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์ในการงาน การศึกษา และการดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันสถานการณ์