จัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าโครงการ: จงจิตต์ ฤทธิรงค์

ระยะเวลาดำเนินการ: มีนาคม-กันยายน 2565

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อนำเสนอข้อมูลสนับสนุนที่สามารถอ้างอิงในการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านผู้สูงอายุของภาครัฐ
  2. เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ด้านผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ใช้สำหรับตัดสินใจเพื่อวางแผนและนโยบาย ในระยะสั้นได้
  3. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ บันทึกสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยสำคัญๆ สะสมไว้อย่างเป็นระบบ สะท้อนพัฒนาการงานผู้สูงอายุไทย
  4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน ท้องถิ่น ภาคประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์ในการงาน การศึกษา และการดำเนิน ชีวิตอย่างเท่าทันสถานการณ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มีเอกสารสำหรับการศึกษา ค้นคว้า และอัางอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ สำหรับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
  2. มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ใช้สำหรับตัดสินใจเพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายที่เหมาะสมทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาวได้
  3. มีแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้บันทึกเหตุการณ์/สถานการณ์สำคัญๆ/พัฒนาการงานผู้สูงอายุไทย เผยแพร่ให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์ในการงาน การศึกษา และการดำเนินขีวิตอย่างเท่าท้นสถานการณ์