จัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2560

จัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2560

ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤษภาคม – ธันวาคม 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


วัตถุประสงค์: