จัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559

จัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559

ระยะเวลาดำเนินงาน: มีนาคม 2560 – ธันวาคม 2560
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: ศุทธิดา ชวนวัน, จงจิตต์ ฤทธิรงค์, มนสิการ กาญจนะจิตรา, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , กาญจนา เทียนลาย

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมส่วนรวมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้สูงอายุไทยรวมทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวใช้ในการสนับสนุนอ้างอิงประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านผู้สูงอายุของภาครัฐ
  2. เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ใช้สำหรับตัดสินใจเพื่อวางแผนและนโยบายที่เหมะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  3. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ บันทึกสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยสำคัญๆ สะสมไว้อย่างเป็นระบบเพื่อสะท้อนพัฒนาการงานผู้สูงอายุไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ภาคประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการงาน การศึกษา และการดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันสถานการณ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มีเอกสารสำหรับการศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ แก่หน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  2. มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ใช้สำหรับตัดสินใจเพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายในระยะสั้น และระยะยาว
  3. มีแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ บันทึกเหตุการณ์/สถานการณ์ที่สำคัญๆ/พัฒนาการงานผู้สูงอายุ เผยแพร่ให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์ในการงาน การศึกษา และการดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันสถานการณ์