จัดทำรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกังหันผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 (ระยะก่อสร้าง) ประจำปี 2559

จัดทำรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกังหันผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 (ระยะก่อสร้าง) ประจำปี 2559

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ธีระพงศ์ สันติภพ


วัตถุประสงค์:

  1. จัดทำรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกังหันผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 (ระยะก่อสร้าง) ประจำปี 2559
  2. เพื่อรวบรวมและจัดทำรายละเอียดผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง โดยอ้างอิงข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการกังหันลมลำตะคองผลิตไฟฟ้า ระยะที่2
  3. เพื่อศึกษาและจัดทำรายละเอียดผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง โดยอ้างอิงข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์โครงการกังหันลมลำตะคองผลิตไฟฟ้า ระยะที่2