จัดทำการศึกษาเรื่อง คุณค่าและความสำคัญของการมีนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง และความจำเป็นในการเพิ่มจำนวนตำรวจหญิงในประเทศไทย

จัดทำการศึกษาเรื่อง คุณค่าและความสำคัญของการมีนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง และความจำเป็นในการเพิ่มจำนวนตำรวจหญิงในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สุชาดา ทวีสิทธิ์


นักวิจัย: ยุพิน วรสิริอมร

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อรวบรวมสถานะองค์ความรู้เกี่ยวกับการมีตำรวจหญิงของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความจำเป็นของการมีตำรวจหญิง และเพื่อศึกษาให้ทราบสถานการณ์ของตำรวจหญิงในประเทศไทยทั้งในด้าน จำนวน สัดส่วนกำลังพลตำรวจหญิงต่อตำรวจชายสัดส่วนต่อคดีที่รับผิดชอบ สัดส่วนตำรวจหญิงต่อประชากร สัดส่วนต่อจำนวนสถานีตำรวจ
  2. เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม ความมุ่งมั่น ความพึงพอใจในอาชีพ ความตั้งใจที่จะอยู่ในอาชีพตำรวจ หรือความต้องการที่จะออกอาชีพ และปัญหาอุปสรรคในการอยู่ในอาชีพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และโครงสร้างของระบบตำรวจไทย รวมทั้งประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศของพนักงานสอบสวนหญิงที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเวลาที่ทำการวิจัย