ความสุขของประชากรชนบทใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ความสุขของประชากรชนบทใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ชื่อผู้แต่ง : จรัมพร โห้ลำยอง, ปราโมทย์ ประสาทกุล, กาญจนา เทียนลาย
ชื่อวารสาร : วารสารประชากร
ปีที่ตีพิมพ์: 2555

วารสารประชากร Volumn. 3 Issue. 2 Page. 65-85

Abstract URL: http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ThaiPopulationJournal/index.php/current-issue/84-cat-previous-issues/tpj-vol3-no2/97-tpj-vol3-no2-issue4
Fulltext URL: http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ThaiPopulationJournal/index.php/component/phocadownload/category/5-vol3-no2-march-2012?download=27:3

Keyword: Happiness, Quality of Life, The Three Southern Provinces of Thailand, South Thailand, ความสุข, คุณภาพชีวิต, 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, ภาคใต้