ความมั่นคงด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ : การสำรวจในอาเซียน 5 ประเทศ

ความมั่นคงด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ : การสำรวจในอาเซียน 5 ประเทศ

ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2558 – กรกฎาคม 2560
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


นักวิจัย: สุริยาพร จันทร์เจริญ

วัตถุประสงค์: