ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต

ผู้แต่ง: ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ , ปาณฉัตร ทิพย์สุข, รุ้งทอง  ครามานนท์, สุริยาพร จันทร์เจริญ
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2562
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; นครปฐม
ISBN: 978-616-443-255-0
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต
1 มีนาคม 2565 1.98 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง