ครอบครัวไทยในจังหวะสำคัญต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน : การพัฒนาปรับปรุงและนำโครงการครอบครัวสำคัญไปประยุกต์ใช้ในระดับประเทศ

ครอบครัวไทยในจังหวะสำคัญต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน : การพัฒนาปรับปรุงและนำโครงการครอบครัวสำคัญไปประยุกต์ใช้ในระดับประเทศ

ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: สุรีย์พร พันพึ่ง, พจนา หันจางสิทธิ์  , อรทัย หรูเจริญพรพานิช, ธีรนงค์ สกุลศรี

วัตถุประสงค์:

  1. ศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร (Parenting behaviors)และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหล้า สารเสพติด และเพศสัมพันธ์
  2. ศึกษาปัจจัยส่งเสริมและป้องกันบุตร (Risks and Protective factors) จากพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหล้า สารเสพติด และเพศสัมพันธ์
  3. ศึกษาผลลัพธ์เบื้องต้นของ TFM ที่มีต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร และ Outcome behaviors ของพ่อแม่/บุตร
  4. ศึกษากระบวนการนำ TFM ไปใช้ในแต่ละยริยท (Cultural-adapted TFM) จากการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
  5. การประเมินคงามพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศ