ข้อพิจารณามโนทัศน์ใหม่ของ “นิยามผู้สูงอายุ” และ “อายุเกษียณ” ในประเทศไทย

ข้อพิจารณามโนทัศน์ใหม่ของ “นิยามผู้สูงอายุ” และ “อายุเกษียณ” ในประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง : เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ชื่อวารสาร : วารสารประชากร
ปีที่ตีพิมพ์: 2556

วารสารประชากร Volumn. 4 Issue. 1 Page. 129-150

Abstract URL: http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ThaiPopulationJournal/index.php/current-issue/86-cat-tpj-vol4-no1/114-tpj-vol4-no1-issue07
Fulltext URL: http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ThaiPopulationJournal/index.php/component/phocadownload/category/7-tpj-vol4-no1?download=44:tpj-vol4-no1-issue07

Keyword: