กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “โครงการวิจัย แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล แผนงานวิจัยท้าทายไทย: ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand : มิติที่ 1 ประชากรและโครงสร้างสังคม (ปีที่ 1)”

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “โครงการวิจัย แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล แผนงานวิจัยท้าทายไทย: ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand : มิติที่ 1 ประชากรและโครงสร้างสังคม (ปีที่ 1)”

ระยะเวลาดำเนินงาน: กุมภาพันธ์ 2563 – กุมภาพันธ์ 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ภูเบศร์ สมุทรจักร


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อคาดประมาณสัดส่วนและแนวโน้มรูปแบบการอยู่อาศัย (Living arrangement) ของประชากรกลุ่มเป๋าหมาย (ยังไม่มีหน่วยงานใดทำการคาดประมาณส่วนนี้มาก่อน) จำแนกตามเศรษฐฐานะ และ พื้นที่การอยู่อาศัย ของประชากรจำแนกตามกลุ่มวัย ได้แก่ ประชากรเด็ก วัยแรงงาน และผู้สูงอายุ  โดย ใช้ข้อมูลจากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 (ฉบับปรับปรุง) วิเคราะห์ประกอบกับรายงานการสำรวจสถานการณ์เด็ก และสตรีในประเทศไทย รายงานการสำรวจ ภาวะการทำงานของประชากร และรายงานการสำรวจประชากรสูง อายุในประเทศไทย
  2. เพื่อมองภาพ อนาคต (Scenario planning) จากข้อมูลโครง สร้าง ประชากรและการคาดประมาณ สัดส่วนประชากรกลุ่มเป้าหมายในมิติต่างๆ อาทิ ความอยู่ด็มิสุขของครอบครัวไทย การดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชน สุขภาพ การดูแลพื่งพาอาศัยกันระหว่างสมาขิกครอบครัว การสนับสนุนซึ่ง กันและกัน ระหว่างประชากรต่างเจเนอเรชันภายในครอบครัว การย้ายถิ่นของแรงงานและผลกระทบต่อครอบครัว และสังคมพหุวัฒนธรรมอันเกิดจากการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติเข้ามาในประเทศไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ข้อมูลที่มิคุณภาพเกี่ยวกับโครงสร้างประขากรไทย รูปแบบการอยู่อาศัย-โครงสร้างครอบครัวไทย ในอีก 20 ปี ข้างหน้า เพื่อไข้ในการวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ
  2. ภาพอนาคตของสังคมไทยในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างประขากร และโครงสร้างสังคม โดยเฉพาะในมิติรูปแบบการอยู่อาศัย-โครงสร้างครอบครัว
  3. การสร้างตระหนักเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อรองรับ และกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสืย (Stakeholders) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประขาสังคม และภาคประขาขน ผ่านการร่วมกันมองภาพอนาคตของสังคมไทย
  4. งานวิจัยขึ้นนี้ นอกจากจะเป็นการให้ข้อมูลพี้นฐานในมิติประชากรไทยในอนาคตแล้ว ยังเป็นส่วนที่ทำให้โครงการ “ ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand” ไม่ลืมมิติสำคัญเกี่ยวกับศักยภาพของ ครอบครัวไทยในการดูแล พึ่งพาอาศัยกัน และบ่มเพาะทรัพยากรบุคคลของสังคม ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงของสังคมในมิติอื่น ๆ อีก 9 มิติ