กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม – ธันวาคม 2560
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


วัตถุประสงค์:

  1. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบนำร่องรูปแบบการส่งเสริมผลิตภาพควบคู่กับสร้างสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  2. สรุปผลการดำเนินงานและได้รับข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโดยนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและรูปแบบพร้อมเครื่องมือการส่งเสริมผลิตภาพควบคู่กับการสร้างเป็นองค์กรต้นแบบที่สามารถนำมาถ่ายทอดสู่วิสาหกิจอื่นๆ ต่อไป
  3. ได้วิสาหกิจที่เข้าร่วมทดสอบรูแปบบฯ ที่ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นองค์กรต้นแบบที่สามารถนำมาถ่ายทอดสู่วิสาหกิจอื่นๆ ต่อไป
  4. ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบฯ ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขยายผลด้วยกลไกตลาดเพื่อให้เกิดผลกระทบคือการใช้อย่างแพร่หลายของวิสาหกิจจำนวนมาก และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมด้วยกลไกตลาดดังกล่าว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. รายงานการติดตามและประเมินผลพร้อมข้อเสนอแนะ 1 ฉบับ
  2. โมเดลต้นแบบการพัฒนาผลิตภาพควบคู่กับการสร้างสุขภาวะองค์กรจำนวนไม่น้อยกว่า 4 โมเดล