การเสียชีวิตนอกภูมิลำเนาของคนไทย: ศึกษาจากมรณบัตร พ.ศ. 2539-2552

การเสียชีวิตนอกภูมิลำเนาของคนไทย: ศึกษาจากมรณบัตร พ.ศ. 2539-2552

ชื่อผู้แต่ง : ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , อรพินท์ ทรัพย์ล้น
ชื่อวารสาร : วารสารประชากร
ปีที่ตีพิมพ์: 2554

วารสารประชากร Volumn. 3 Issue. 1 Page. 71-89

Abstract URL: http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ThaiPopulationJournal/index.php/previous-issues/83-cat-previous-issues/tpj-vol3-no1/93-tpj-vol3-no1-issue4
Fulltext URL:

Keyword: