การเดินทางสู่ชีวิตที่ดีกว่า: ชีวิตคู่กับชาวตะวันตกส่งผลต่อโอกาสต่างๆ ในชีวิต สัมพันธภาพและการพัฒนาทางสังคมของคนไทยอย่างไร

การเดินทางสู่ชีวิตที่ดีกว่า: ชีวิตคู่กับชาวตะวันตกส่งผลต่อโอกาสต่างๆ ในชีวิต สัมพันธภาพและการพัฒนาทางสังคมของคนไทยอย่างไร

ระยะเวลาดำเนินงาน: มีนาคม 2559 – มีนาคม 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ดุสิตา พึ่งสำราญ


วัตถุประสงค์:

  1. To estimate the scale and form of Thai-Western partnerships
  2. To examine social relationship produces by 
    Thai-Western partnerships, their impact on Thai individual, their extended families, and socio-economic development in rural communities

Benefits

  1. At least two original articles from this project will be jointly co-authors by applicant and co-applicant and submitted to leading social scientific journals.
  2. 1 dedicated project website
    1 policy report
    1 press release document