การสื่อสารการตลาดของอาหารและขนมที่เสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนอนุบาล

การสื่อสารการตลาดของอาหารและขนมที่เสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนอนุบาล

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2559
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ภูเบศร์ สมุทรจักร


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อศึกษารูปแบบ และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา (IMC) ของอาหารในโรงเรียนในระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็น และการยอมรับมาตรการควบคุมการตลาดอาหารในโรงเรียนของผู้มีส่วนกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู
  3. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมการตลาดของอาหารในโรงเรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้ทราบประเภทของสินค้า รูปแบบ และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจอาหารที่เข้าในโรงเรียน
  2. ได้ฐานข้อมูลเพื่อการนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  3. ด้านนโยบาย – ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบของการตลาดอาหารที่มีต่อเด็กในโรงรียน – ได้ข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายอาหารด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการ ควบคุมการตลาดอาหารในโรงเรียน