การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทย ภายหลังการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน

การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทย ภายหลังการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน

ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สิรินทร์ยา พูลเกิด
ที่ปรึกษาโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , รศรินทร์ เกรย์

นักวิจัย: ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์ , สาสินี เทพสุวรรณ์

วัตถุประสงค์:

  1. เพี่อพัฒนาเครื่องมือสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทย ภายหลังที่ประเทศไทยออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และการรับรุู้ของคนไทยต่อการใช้มาตรการทางภาษีฯ
  2. เพี่อสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทย ภายหลังที่ประเทศไทยออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
  3. เพี่อสำรวจการรับรู้ของคนไทยต่อการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน

ผลผลิตของโครงการ

  1. เครื่องมือสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทยและการรับรู้ของคนไทย ต่อการออกมาตรการทางภาษี
  2. ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป และที่อาศัยอยู่ ในและนอกเขตเทศบาลในพี้นที่กรุงเทพมหานคร และ 4 ภูมิภาคของประเทศ
  3. ข้อมูลการรับรู้ของคนไทยต่อการออกมาตรการทางภาษีฯ ของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
  4. มีข้อเสนอต่อการกำหนดมาตรการหรือแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่เหมาะสม