การสำรวจนวัตกรรมทางสังคมในชุมชนเพื่อเกื้อหนุนผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูด

การสำรวจนวัตกรรมทางสังคมในชุมชนเพื่อเกื้อหนุนผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูด

ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม – กันยายน 2560
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: จงจิตต์ ฤทธิรงค์


นักวิจัย: กมลชนก ขำสุวรรณ, รศรินทร์ เกรย์

วัตถุประสงค์:

ศึกษาการสำรวจนวัตกรรมทางสังคมในชุมชนเพื่อเกื้อหนุนผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูด