การสำรวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

การสำรวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2558 – มกราคม 2559
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ภูเบศร์ สมุทรจักร


นักวิจัย: นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อศึกษาทัศนคติของกลุ่มต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินกิจการของ 7-Eleven ได้แก่ กลุ่ม ผู้นำทางความคิด องค์กรพัฒนาเอกชน คู่ค้า สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป นักลงทุน และพนักงาน เกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ ของบริษัท ซีพี ออลล์
  2. เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ ของบริษัท 7-Eleven กับบริษัทอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
  3. เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ ของบริษัท 7-Eleven
  4. เพื่อศึกษาผลของการรับรู้ข้อวิพากษ์ วิจารณ์เกี่ยวกับจริยธรรมการดำเนินธุรกิจของ 7-Eleven ต่อการใช้บริการ 7-Eleven
  5. เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ 7-Eleven ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ภาพรวมปัจจุบันของ 7-Eleven เมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่งอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน
  2. เพื่อให้ทราบถึงภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 7-Eleven เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆโดยฌแพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
  3. เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม