การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (ภายใต้โครงการมหิดลโมเดล: ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) กลุ่ม Family Based

การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (ภายใต้โครงการมหิดลโมเดล: ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) กลุ่ม Family Based

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: อมรา สุนทรธาดา


วัตถุประสงค์: