การสร้างเสริม ครอบครัวอบอุ่น ไปสู่ ครอบครัวสุขภาวะ ของคนทำงานองค์กรในประเทศไทย

การสร้างเสริม ครอบครัวอบอุ่น ไปสู่ ครอบครัวสุขภาวะ ของคนทำงานองค์กรในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฏาคม 2560 – มิถุนายน 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, วรรณี หุตะแพทย์

วัตถุประสงค์:

  1. ประเมิน "ครอบครัวอบอุ่น" ของคนทำงานจาก 100 องค์กรในประเทศไทย ระหว่างปี 2560 เพื่อได้ค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นข้อมูลพื้นฐานของปี 2560
  2. สร้างเสริม "ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ" ของคนทำงานองค์กรในประเทศไทย จำนวน 20 ครอบครัวให้เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยพื้นฐานของปี 2560
  3. ติดตามประเมินผลกระบวนสร้างเสริม "20 ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ" ของคนทำงานองค์กร ในประเทศไทยของปี 2560
  4. ถอดบทเรียนและกำหนดเกณฑ์โมเดล "ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ" ไปสู่ "ครอบครัวสุขภาวะ" ของคนทำงานองค์กรในประเทศไทย ปี 2560

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สนับสนุนวิสัยทัศน์ของนโยบายและแผนพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2564เพื่อบรรลุให้สถาบันครอบครัวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข