การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน:จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ

การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน:จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2559 – กันยายน 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: จรัมพร โห้ลำยอง, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, สุภาณี ปลื้มเจริญ, วรรณี หุตะแพทย์, มาร์ก เฟิลแคร์, จารุวรรณ จารุภูมิ, คงฤทธิ์  หันจางสิทธิ์

วัตถุประสงค์:

เพื่อสร้างเสริม "มหาวิทยาลัยสุขภาวะ" ในภาพรวมให้สำเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 70.0 ในปี 2562

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. แหล่งเรียนรู้ "องค์ความรู้ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ"
  2. ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน กระบวนการ/ประสบการณ์ การสร้างเสริม "มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ" เพื่อบรรลุ แนวทาง สุขภาวะองค์กรที่ยั่งยืน ในประเทศไทย
  3. ต้นแบบ "มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" ในประเทศไทย ที่เป็น "ต้นแบบมหาวิทยาลัยสุขภาวะ" สามารถนำไปขยายผลและปฏิบัติได้จริง เห็นผลจริง ในกลุ่มมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
  4. "นักบริหารจัดการองค์ความรู้มหาวิทยา่ลัยแห่งความสุข" ในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพลักดัน นโยบาย "มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" สู่ "องค์กรสุขภาวะ" ที่ยั่งยืนในประเทศไทย
  5. "นักจัดการความสุของค์กร" ในระดับส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพลักดันนโยบาย "มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" สู่ "องค์กรสุขภาวะ" ที่ยั่งยืนในประเทศไทย
  6. "นักสร้างสุของค์กร" ในระดับส่วนงานของมหาวิทยาลัย เป็นพลังขับเคลื่อนที่มีความเข้มแข็งในระดับปฏิบัติและถ่ายทอดไปยัง "นักสร้างสุขพันธุ์ใหม่" เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน
  7. "ยุวทูตสร้างสุขในองค์กร" ที่มีศักยภาพทั้งเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริม "องค์กรปห่งความสุข" ในประเทศไทย
  8. สนับสนุนนุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้านข้อตกลงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล