การสร้างสรรค์ต้นแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในวัยรุ่น (Active Living Skills: ทีนรู้..อยู่ตื่น)

การสร้างสรรค์ต้นแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในวัยรุ่น (Active Living Skills: ทีนรู้..อยู่ตื่น)

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2559
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


นักวิจัย: ชุติมา  อยู่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการโดยเน้นที่การใช้เวลาในระหว่างวันให้ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
  2. เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ผ่านแนวคิด Active Living Skills
  3. เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงกระบวนการที่สามารถเป็นต้นแบบกิจกรรมการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในวัยรุ่นที่สามารถนำไปปรับใช้กับสถานศึกษาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่เหมาะสมต่อการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
  5. สร้างทักษะการเรียนรู้อยู่ตื่น ที่จะช่วยให้วัยรุ่นไทย เป็นผู้ที่มีความหระตือรือล้น ค้นหาวิถีชีวิตสุขภาวะในรูปแบบที่เหมาะสมกับตยเอง เป้นผู้ที่มีความฉลาดทางปัญญาอารมณ์ และจิตวิญญาณ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณืแข็งแรงตามช่วงวัย มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สร้างสรรค์นวัตกรรมต้นแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในวัยรุ่น ผ่านแนวคิด Active Living Skills