การศึกษาแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสม สำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ด้วยการใช้วิจัยแบบมีส่วนร่วม วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

การศึกษาแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสม สำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ด้วยการใช้วิจัยแบบมีส่วนร่วม วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้แต่ง : น้ำฝน อัศวกิจกุลโรจน์, เจนวิทย์ วงษ์ศานูน, ศิรพงศ์ สุขทวี, สุธีระ บุญญาพิทักษ์, โยธิน แสวงดี
ชื่อวารสาร : Journal of Environmental Management
ปีที่ตีพิมพ์: 2564

Journal of Environmental Management Volumn. 17 Issue. 1 Page. 40-55

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: