การศึกษาสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านกำลังแรงงานของประเทศไทย

การศึกษาสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านกำลังแรงงานของประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2558 – มีนาคม 2559
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์


นักวิจัย: ธีรนงค์ สกุลศรี, ธีรนุช ก้อนแก้ว

วัตถุประสงค์:

  1. ศึกษาขนาดและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงกำลังแรงงานตามลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอาชีพ
  2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของแรรงานในเรื่งอายุ รุ่นวัย เพศ และระดับการศึกษา กับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอาชีพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ทราบขนาดและการเปลี่ยนแปลงกำลังแรงงานของประเทศไทย ตามคุณลักษณะต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามรุ่นเกิด ตามกลุ่มมาตรฐาน อาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีแผนดำเนินการพัฒนา
  2. สามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปกำหนดเป็นข้อสมมุติของการคาดประมาณความต้องการกำลังแรงงานในอนาคตของประเทศไทย ซึ่งสามารถเปฌนโครงการศึกษาในระยะที่ 2 ต่อจากโครงการนี้ได้
  3. สามารถนำผลการศึกษาไปปรับข้อมูลพื้นฐานต่างๆเช่น ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพื่อประมาณการ อุปสงค์-อุปทาน ตามระบบฐานข้อมูลอุปสงค์แลอุปทานกำลังคน ของสำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน