การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2558 – กันยายน 2559
สถานะ: กำลังดำเนินการวัตถุประสงค์:

  1. เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย
  2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของศตวรรษิกชนที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปในประเทศไทย
  3. เพื่อศึกษานางทางการปรับปรุงข้อมูลศตวรรษิกชนให้ถูกต้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. การศึกษานี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและเปฌนประโยชน์ต่อการวางแผนงาน/ โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุในอนาคต
  2. การศึกษานี้ช่วยส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุในสังคมไทย
  3. การศึกษานี้ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้คนมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ
  4. การศึกษานี้จะเป็นแนวทางให้สำหรับคนรุ่นหลังใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้สูงอายุในสังคมสูงวัยในอนาคต

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย" พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 4 เล่ม