การศึกษาพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย

การศึกษาพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2560 – มิถุนายน 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สิรินทร์ยา พูลเกิด


นักวิจัย: สาสินี เทพสุวรรณ์, ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์

วัตถุประสงค์:

การศึกษานี้เป็นการสำรวจระดับครัวเรือนที่เป็นตัวแทนระดับประเทศระยะเริ่มต้น (baseline) เก็บข้อมูลพฤติกรรมและปัจจัยระดับบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการกินผักและผลไม้ในเด็กและผู้ใหญ่ไทย จำนวนประมาณ 8,000 คน จาก 3,720 ครัวเรือน ข้อมูลพื้นฐานนี้จะช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยสำคัญต่อการกินผักและผลไม้ของคนไทย และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางแผนการส่งเสริมกินผักและผลไม้ของคนไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับการศึกษา

โครงการศึกษาพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทยนี้ (Fruit and Vegetable Eating Behavior study: FVEB) ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการศึกษาเชิงสำรวจระยะยาวระดับครัวเรือนที่เป็นตัวแทนระดับประเทศ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการรับทราบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยระดับบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่มีสำคัญต่อการกินผักและผลไม้ของเด็ก คนวัยทำงาน และผู้สูงอายุในประเทศไทย

FVEB เก็บข้อมูลทั้งระดับบุคคลและระดับครัวเรือน เกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยระดับบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการกินผักและผลไม้ของคนไทย ในการสำรวจระยะ baseline นี้ ได้เก็บข้อมูลคนไทยรวมทั้งสิ้น 7,957 คน จาก 3,720 ครัวเรือน และวางแผลเก็บข้อมูลในระยะที่ 2 ในปี 2562

ผลการศึกษาของ FVEB จะชี้ให้เห็นแนวโน้มการกินผักและผลไม้ของคนไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการกินผักและผลไม้ให้เพียงพอ และการรับรู้และสนับสนุนของคนไทยต่อการดำเนินงานของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและมาตรการ

FVEB ผลิตข้อมูลวิจัยที่มีนัยยะทางนโยบายและอยู่ในความสนใจของสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง FVEB ยังได้สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากในและนอกภาคสุขภาพ ทั้งนักวิชาการและองค์กรอิสระ เพื่อหารือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มผู้สนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดการนำผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและมาตรการที่มีอยู่ในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. พัฒนาเครื่องมือเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกินผักและผลไม้ขิงคนไทย และการรับรู้และทัศนคติต่อนโยบายและโครงการส่งเสริมการกินผักและผลไม้
  2. ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกินผักและผลไม้ของคนไทย และการรับรู้และทัศนคติต่อนโยบายและโครงการส่งเสริมการกินผักและผลไม้
  3. จัดทำข้อมูลด้านพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกินผักและผลไม้ของคนไทย และการรับรู้และทัศนคติต่อนโยบายและโครงการส่งเสริมการกินผักและผลไม้

ระยะเวลา

16 เดือน (2561-2562)  

ทีมวิจัย

  • ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด  (หัวหน้าโครงการ)
  • คุณณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์  (นักวิจัยโครงการ)
  • คุณสาสินี เทพสุวรรณ์  (นักวิจัยโครงการ)     

แหล่งทุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ติดต่อ

สิรินทร์ยา พูลเกิด   


Fact Sheet

โครงการสำรวจติดตามพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย

โครงการสำรวจติดตามพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย