การศึกษาขนาดและลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรหลักเพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินงานระดับพื้นที่และระดับประเทศ

การศึกษาขนาดและลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรหลักเพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินงานระดับพื้นที่และระดับประเทศ

ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2558 – มิถุนายน 2259
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ดุสิตา พึ่งสำราญ


นักวิจัย: นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์, คมกฤช ตะเพียนทอง

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อให้ออกแบบแนวทางและระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูลขนาดและลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรหลัก ด้วยวิธี Programmatic mapping สำหรับ กทม. และ 12 จังหวัดในโครงการ
  2. เพื่อสนับสนุนทางวิชาการให้ กทม. และ12จังหวัดในโครงการสามารถจัดเก็บ วิเคราะห์ ข้อมูลขนาดเล็กและลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรหลักด้วยวิธี Programmatic mapping
  3. สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดและลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรหลักด้วยวิธี Programmatic mapping ในระดับจังหวัดและประเทศ