การวิจัย ติดตามและประเมินผลชุดโครงการ การสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต พ.ศ.2556-2559

การวิจัย ติดตามและประเมินผลชุดโครงการ การสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต พ.ศ.2556-2559

ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ


นักวิจัย: ปาณฉัตร ทิพย์สุข, สุริยาพร จันทร์เจริญ, เบญจมาศ รอดภัย, รุ้งทอง  ครามานนท์

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อประเมินเชิงผลลัพธ์ของการทำงานของทั้งสามชุดโครงการ ว่าสามารถตอบสนองต่อเป้าประสงค์หรือตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ด้านนี้ที่กำหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด อย่างไร
  2. เพื่อทราบสถานการณ์ภาพรวมการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะระยะท้ายในระดับประเทศของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งการขับเคลื่อนในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
  3. เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของชุดโครงการทั้งสามชุด
  4. เพื่อวิจัย ติดตามและประเมินผลปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของชุดโครงการ หรือปัจจัยที่มีผลทั้งต่อความสำเร็จและไม่สำเร็จของการดำเนินงานของแต่ละชุดโครงการ
  5. เพื่อประเมินศักยภาพและความสามารถด้านต่างๆ ของบุคลากรทางการแพทย์แลพยาบาล รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง/เครือข่าย ผู้ดูแล จิตอาสา ผู้สนใจ ในด้านการบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ความสามาร ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะ เทคนิค และการปฏิบัติในการรบ
  6. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างมีความเชื่อมโยงกับบริบท ทั้งบริบทใหญ่ของสังคมและบริบทย่อยของพื้นที่/องค์กร/ทีมงาน/โครงการ รวมถึงประเด็นทางวิชาการและประเด็นจริยธรรม
  7. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะในระยะท้ายตามบทบาทของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงสารธารณสุข สปสช. สช. สสส. องค์กรภาคีต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น