การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน”โรงเรียนฉลาดเล่น”

การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน”โรงเรียนฉลาดเล่น”

ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน 2559 – มิถุนายน 2560
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


นักวิจัย: ชุติมา  อยู่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนภายใต้แนวคิด Active School ที่สามารถเพิ่มโอกาสมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการขยายผลในภาพรวมต่อไป
  2. เพื่อทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมในการช่วยส่งวเสริมการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนภายใต้แนวคิด Active School