การวิจัยเพื่อต่อยอดรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน โรงเรียนฉลาดเล่น

การวิจัยเพื่อต่อยอดรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน โรงเรียนฉลาดเล่น

ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2560 – ธันวาคม 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


นักวิจัย: ชุติมา  อยู่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อต่อยอดต้นแบบโรงเรียนฉลาดเล่นสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนที่สามารถเพิ่มโอกาสการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการขยายผลในภาพรวมต่อไป
  2. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกทางสุขภาวะ (Health Concious) ให้เกิดในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
  3. เพื่อทดสอบปนะสิทธิผลของต้นแบบโรงเรียนฉลาดเล่นในการช่วยส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน
  4. เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานเชิงบูรณาการร่วมระหว่างแผนงานต่างๆ ของสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะทั้งในเรื่องของกิจกรรมทางกาย อาหารเพื่อสุขภาวะ และสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญาในโรงเรียนต้นแบบ