การพำนักระยะยาวของคนญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่: การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดในช่วงก่อนและหลังการพำนัก

การพำนักระยะยาวของคนญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่: การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดในช่วงก่อนและหลังการพำนัก

ชื่อผู้แต่ง : เฉลิมพล แจ่มจันทร์, อรทัย  โสภารัตน์
ชื่อวารสาร : วารสารญี่ปุ่นศึกษา
ปีที่ตีพิมพ์: 2555

วารสารญี่ปุ่นศึกษา Volumn. 8 Issue. 2 Page. 231-247

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: