การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตบางแค) กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตบางแค) กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง: สุรีย์พร พันพึ่ง, Malee Sabaiying, ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ (นายแพทย์), ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, วิภาพร จารุเรืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า, วรรณี หุตะแพทย์
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2564
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN: 978-616-443-568-1
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตบางแค) กรุงเทพมหานคร
1 มีนาคม 2565 15.13 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง