การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตห้วยขวาง) กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตห้วยขวาง) กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง: สุรีย์พร พันพึ่ง, มาลี  สันภูวรรณ์, ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ (นายแพทย์), ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, วิภาพร จารุเรืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า, วรรณี หุตะแพทย์
ภาษา: อังกฤษ
ปีที่พิมพ์: 2564
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN: 978-616-443-556-8
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตห้วยขวาง) กรุงเทพมหานคร
1 มีนาคม 2565 13.82 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง