การพัฒนาเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพเขตเมืองในสถานการณ์โควิด-19

การพัฒนาเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพเขตเมืองในสถานการณ์โควิด-19

ผู้แต่ง: สุรีย์พร พันพึ่ง, วรรณี หุตะแพทย์, วิภาพร จารุเรืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า, ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ (นายแพทย์), มาลี  สันภูวรรณ์, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2564
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN: 978-616-443-404-2
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การพัฒนาเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพเขตเมืองในสถานการณ์โควิด-19
1 มีนาคม 2565 8.36 MB จำนวนดาวน์โหลด 19 ครั้ง