การพัฒนาวารสารสังคมศาสตร์ Social Science Asia: ประชากรและสังคม

การพัฒนาวารสารสังคมศาสตร์ Social Science Asia: ประชากรและสังคม

ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤศจิกายน 2558 – เมษายน 2559
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: จรัมพร โห้ลำยอง


วัตถุประสงค์: