การพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน 2559 – มิถุนายน 2560
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อวิจัย พัฒนาชุดเครื่องมือ และฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย
  2. ดำเนินการสำรวจและรายงานสถานการณ์ข้อมูลกิจกรรมทางกายของประชากรไทยในรอบ 5 ปี ในลักษณะการต่อเนื่อง โดยติดตามรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลรายเดิม.
  3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ และรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมกิจกรรมทางกายที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางกายของประชากรไทยระหว่างปี 2555-2559
  4. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ และการให้ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายกับประชากรในพื้นที่ศึกษานำร่อง
  5. นำเสนอสถานการณ์ข้อมูลด้านการมีกิจกรรมทางกายของคนไทย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th ISPAH International Congress on Physical Activity and Public Health