การพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย

การพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2562 – ธันวาคม 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สิรินทร์ยา พูลเกิด
ที่ปรึกษาโครงการ: รศรินทร์ เกรย์
หัวหน้าโครงการ (ร่วม): จงจิตต์ ฤทธิรงค์, มนสิการ กาญจนะจิตรา, ศรัณยา  สุจริตกุล, พจนา หันจางสิทธิ์  , วากาโกะ ทาเคดะ
นักวิจัย: จารุวรรณ จารุภูมิ, ประทีป นัยนา, นงนุช จินดารัตนาภรณ์

วัตถุประสงค์:

  1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย
  2. วิเคราะห์ลักษณะนโยบายและมาตรการลดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทยที่ประเทศไทยดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และประเมินเปรียบเทียบกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขององค์การอนามัยโลก
  3. ประเมินผลของมาตรการลดภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทยที่ดำเนินการในปัจจุบันต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเด็กไทย และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก
  4. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการลดภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทยที่ดำเนินการในปัจจุบัน และมาตรการทางเลือกที่มีประสิทธิภาพหากนำมาใช้ในประเทศไทยในอนาคต
  5. วิเคราะห์ภูมิทัศน์สื่อ และสำรวจพฤติกรรมการบริโภคสื่อ และการรู้เท่าทันสื่อทางสุขภาพสำหรับเด็กไทย
  6. คาดประมาณความชุกและจำนวนของเด็กไทยที่มีภาวะนํ้าหนักตัวเกินและโรคอ้วนในอนาคต
  7. วิเคราะห์การดำเนินนโยบายและมาตรการในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการลดภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็ก
  8. เผยแพร่และสื่อสารผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเซิงนโยบายจากวัตถุประสงค์ 1-7 สู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป