การพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลของ สสส.

การพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลของ สสส.

ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2564 – พฤศจิกายน 2565
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สรัญญา สุจริตพงศ์ (สัตวแพทย์หญิง)


วัตถุประสงค์:

  • โครงการนี้จะเน้นเฉพาะการติดตามประเมินผลลัพธ์แผนอาหารฯ ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายเฉพาะตามแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี สสส. 2565-2574
    โดยโม่รวมถึงการประเมินผลความสอดคล้องของแผนอาหารฯ กับบทบาทหลักของ สสส. หรือประเด็น cross cutting เช่น ธรรมาภิบาลของ องค์กร เป็นต้น โดยโครงการจะมีผลผลิต คือ ข้อเสนอแนะแผนอาหาร รวมทั้งกลไกและเครื่องมิอที่ใช้ในการติดตามประเมินผลลัพธ์แผนอาหารฯ 2565-2574